Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AleDyskont

 

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego AleDyskont

oraz ogólne warunki sprzedaży.

 


§ 1  Wyjaśnienie znaczenia pojęć (definicje)

 

 1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) –  biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48224278565 czynnym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19  oraz przez formularz kontaktowy pod adresem internetowym info@aledyskont.pl

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

 

 1. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie
  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

 1. Konto Klienta – oznaczony indywidualnie nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zasób w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

 

 1. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

 1. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy AleDyskontdostępny pod domeną internetową AleDyskont.pl

 

 1. Sprzedawca - Urszula Naworol prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą UNSO Urszula Naworol, ul Literacka 25/2, 01-864 Warszawa, telefon +48224278565, NIP: 8231510567, REGON: 146977397.

 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga od Klienta: urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome  oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Dokonanie zakupów w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się Klienta albo poprzez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 3. Rejestracja Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Klient jest zobowiązany do:
  1. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
   W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient;
  2. do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   w tym przy użyciu właściwego oprogramowania lub urządzeń;
  3. do korzystania ze Sklepu z poszanowaniem praw innych osób;
  4. nie umieszczać w Sklepie treści zabronionych przez prawo lub sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz niezamówionej informacji handlowej;
  5. korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku,
  6. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu
  (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia konta w Sklepie) poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej info@aledyskont.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Literacka 25/2 o1-864 Warszawa. Umowa wygasa po upływie 7 dni od doręczenia wypowiedzenia. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 1. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
 2. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 3. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 4.  Klient narusza postanowienia Regulaminu,
 5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 1. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN)
  i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie
  z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia
  i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy lub kosztami dodatkowymi) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 6. Sprzedawca dokłada należytej staranności, by świadczone w ramach Sklepu usługi były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadkach koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądów technicznych czy wymiany urządzeń w związku z modernizacją lub rozbudową Sklepu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest przez stronę internetową Sklepu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Podczas składania zamówienia w Sklepie Klient podaje dobrowolnie swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię
  i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres do dostawy.
 3. Porozumiewanie się z Klientem możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną (na wskazany przez Klienta e-mail), telefonicznie lub listownie.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie
  w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Produkty w Sklepie opisuje Sprzedawca w sposób jasny i zrozumiały, opisy mogą zawierać fotografie lub dodatkowe informacje o funkcjonalności produktów.
 6. Złożenie zamówienia składa się z następujących czynności:
 1. Zapoznania się Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacją Regulaminu przez Klienta,
 2. Wyboru produktów i umieszczenia ich w Koszyku,
 3. Wyboru przez Klienta formy płatności,
 4. Wyboru przez Klienta paragonu albo faktury VAT,
 5. Wyboru przez Klienta miejsca dostawy towaru,
 6. Zaakceptowania przez Klienta zamówienia i zaakceptowania obowiązku zapłaty poprzez użycie przycisku lub podobnej funkcji oznaczonej w łatwy
  i czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego sformułowania,
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 2. W przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych powodów Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo anulować zamówienie, jeśli towar jest niedostępny w tym celu konieczny jest kontakt Klienta z BOK. Rozliczanie należności reguluje § 9 Regulaminu.
 4. W sytuacji określonej w ust. 8 w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta zmiany lub anulowania zamówienia lub braku kontaktu z Klientem, Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od nieudanej próby kontaktu z Klientem, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta na adres
  e-mail.

 

§ 4 Płatności

 

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu;
 2. Przelewem – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy zamówienie jest przekazywane do realizacji; Termin płatności wynosi 7 dni roboczych;
 3. Przelewem online – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A. z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy zamówienie jest przekazywane do realizacji; Termin płatności: niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności obsługiwaną przez PayU S.A. lub w terminie 7 dni roboczych w przypadku niepowodzenia operacji;
 4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest
  w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Termin płatności: niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności obsługiwaną przez PayU S.A. lub w terminie 7 dni roboczych w przypadku niepowodzenia operacji;
 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl
 2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Sprzedawca zachowuje prawo własności zamówionego towaru do chwili całkowitej zapłaty za zamówiony towar (zastrzeżenie prawa własności).

 

§ 5 Realizacja zamówień

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Sklep dostarcza zamówiony towar  wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sklep dostarcza zamówiony towar firmą kurierską o nazwie GLS i Dachser w dni robocze. Szczegółowe warunki dostarczania przesyłek określa regulamin firmy kurierskiej GLS i Dachser, dostępny pod adresem https://gls-group.eu/PL/pl/homehttp://www.dachser.com/pl/pl/.
 4. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 5. Sklep zaleca otworzenie przesyłki doręczanej przez firmę kurierską w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy towar nie zawiera uszkodzeń.

 

§ 6 Rękojmia i reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Jeżeli wada fizyczna rzeczy została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi uznaje się, że wada rzeczy lub przyczyna wady rzeczy istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji na adres:  UNSO ul Miłosna 5/19, 08-300 Sokołów Podlaski
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta
  i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o która cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, ze żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danej rzeczy.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy Sprzedaży. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także
  z bezpłatnej pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Klient ma prawo składać reklamacje także w sprawach dotyczących korzystania z Konta Klienta.
 12. Reklamacje, o których mowa w ust. 11 Klient może składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@aledyskont.pl, poprzez BOK lub listownie na adres Literacka 25/2 01-864 Warszawa w sposób umożliwiający identyfikację Klienta wnoszącego reklamację.
 13. Klient powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną w trybie ust. 11 reklamacją.
 14. Sprzedawca reklamację określoną w ust. 11 rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 15. Sprzedawca udzieli odpowiedzi Klientowi na reklamację określoną w ust. 11 pisemnie bądź w innej formie uzgodnione z Klientem.


§ 7 Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  
 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy; 
 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu. 

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
 1. pisemnie na adres: ul Literacka 25/2, 01-864 Warszawa
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aledyskont.pl
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od:
  1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. Umowa Sprzedaży) – dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – dnia w którym Konsument wszedł
   w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy,
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Sklep zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną:
  1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta,
  2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu,

- Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu  prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym wypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. jeżeli Konsument otrzymał rzecz w związku z umową, Konsument:
   1. odeśle lub przekaże rzecz na adres UNSO ul Miłosna 5/18, 08-300 Sokołów Podlaski,  niezwłocznie,
    a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia,
    w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych;
   2. będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania przez niego z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
   w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 9 Zwrot należności Klientom

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b) odstąpienia od umowy (zwrotu produktu),

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu (całość ceny) albo uznania reklamacji i obniżenia ceny (różnica pomiędzy zapłacona ceną a ceną obniżoną),

 1. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu produktu) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Jeżeli rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał
  w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie) za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  


§ 10 Ochrona danych osobowych

 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcą danych osobowych podanych przez niego w celu korzystania ze Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 3. Brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę - Urszulę Naworol prowadzącą działalność gospodarczą poda nazwą UNSO Urszula Naworol, ul Literacka 25/2, 01-864 Warszawa, NIP: 8231510567, REGON: 146977397.
 5. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A.  w ramach systemu PayU.PL,  która administruje danymi osobowymi Klienta
  w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczania dostępne są na stronie PayU http://payu.pl/.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 7, również w celach marketingowych,
  w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji
  w formularzu rejestracji lub w terminie późniejszym.
 8. Klient, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 7 otrzymywać będzie na podany przez siebie adres elektroniczny (e-mail) informacje handlowe Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
  i usunięcia.
 10. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta (prawdziwe i rzetelne).
 11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 12. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 13. SPRZEDAWCA jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez serwis Opineo.pl administrowany przez Opineo Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro, 53-333 Wrocław, KRS:0000357466. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą UZYSKANIU OPINII NA TEMAT TRANSAKCJI DOKONYWANEJ W sklepie internetowym, a także może zamieścić OPINIĘ W SERWISIE dostępnym w domenie Opineo.pl

 14. SPRZEDAWCA uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o. o. ul Grunwaldzka 182, 60-1666 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis CENEO.pl prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służyć uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także może zaśmiecić opinię w serwisie dostępnym w domenie CENEO.pl"


§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymanie przez Klienta informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie innej niż na papierze, tj. na innym trwałym nośniku.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymanie przez Klienta umowy lub potwierdzenia zawarcia umowy w formie innej niż na papierze, tj. na innym trwałym nośniku.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119,  poz. 1117).
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie
  i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 6. Sklep    nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Sklep nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.
 8. Sklep  nie posiada w zasobach  treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów o dostarczanie takich treści.
 9. Sprzedawca ma prawo zmienić treść niniejszego Regulaminu. Informacje
  o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczone będą na stronie internetowej AleDyskont.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu przez Sprzedawcę nie wpływa na treść uprzednio zawartych umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zmówienia.
 10. Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu, który nie jest Konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.),  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) oraz ustawy
  z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015.

2018 Copyright , UNSO Urszula Naworol, ul. Literacka 25/2, 01-864 Warszawa / Powered by Web Revolution